Foutmelding

Deprecated function: Creation of dynamic property alpha_theme_container::$delta is deprecated in alpha_theme_container->__construct() (regel 25 van /home/public/sites/www.defruittuin.com/sites/all/themes/omega/alpha/includes/base.inc).

Leverings en verkoopvoorwaarden

LEVERINGS – EN VERKOOPVOORWAARDEN Boomkwekerij en Groenbedrijf De Fruittuin v.o.f. A. van Liere Wemeldingse zandweg 4 b, 4421 ND Kapelle Tel: 0113-342944 info@defruittuin.com Leveringen zijn franco, en af kwekerij. Transportkosten worden eventueel mondeling overeengekomen. Maat van de planten onder voorbehoud van groei en weersomstandigheden. Voor kleuretiketten (incl. aanhangen) rekenen wij € 0,15 . Bij betaling binnen 10 dagen mag geen betalingskorting worden ingehouden. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten en rente komen voor rekening van de klant. Alle geleverde goederen blijven eigendom van De Fruittuin v.o.f. totdat deze zijn betaald. Schriftelijke reclame binnen 2 dagen na ontvangst van de goederen. Aanbiedingen zijn vrijblijvend en zolang de voorraad strekt. Op alle levende materialen geven wij eenmalig een garantie van 50% binnen het eerste jaar na levering, mits de kopende partij kan aangeven dat het niet aanslaan van de beplanting aan ons te wijten valt. Indien wij aan kunnen tonen dan het niet aanslaan van de levende materialen aan de kopende partij ligt vervallen alle vormen van garantie. Op bomen geleverd met blote wortel of met een draadkluit wordt dezelfde garantie toegepast als hierboven beschreven mits deze zijn aangekocht en geplant in de periode tussen 1 november en 30 april van het plantseizoen. Buitenom deze periode wordt er in geen enkel geval een garantieregeling getroffen. Goederen reizen voor rekening van de koper, bij eventuele verzending reist alles onder rembours en zal bij een bedrag boven de € 1000,00 een gedeelte van de vervoerskosten voor rekening van Boomkwekerij en Groenbedrijf De Fruittuin v.o.f. komen Betaling binnen 1 maand na factuurdatum, bij betaling later dan 1 maand na factuurdatum is de koper verplicht rente te betalen ad 1% per maand, evenals alle door ons gemaakte incassokosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke. Eventueel verpakkingsmateriaal wordt tegen kostprijs aan de koper in rekening gebracht en niet teruggenomen. Alle planten zijn soortecht, voor eventueel verkeerde exemplaren wordt echter geen hogere vergoeding gegeven dan de factuurwaarde. Indien pas later blijkt dat het geleverde niet overeenstemt met de bestelde soort en de koper hierdoor schade heeft geleden of nog lijden zal, wordt toch geen hoger bedrag vergoed dan de factuurwaarde van de planten waarop deze betrekking heeft. Wij staan niet garant voor de hergroei van de planten van de klant, deze laatste kan echter op eender welk moment de kwaliteit van de planten op de kwekerij controleren. Ziekte of andere onvoorziene omstandigheden in het gewas van de verkoper waardoor geen normale oogst wordt verkregen en waardoor gehele of gedeeltelijke levering voor de verkoper onmogelijk wordt ontslaat de verkoper van levering zonder verplicht te zijn aan de koper deswege schadevergoeding te betalen. De verkoper kan niet aansprakelijk worden gesteld voor te late levering welke is ontstaan door vorst, stakingen of andere onvoorziene omstandigheden, dit zal als overmacht worden beschouwd. Alle planten vallen onder de controle van de NAK tuinbouw en vrijwaard de koper tegen enigerlei aansprakelijkheid ten opzichte van deze bepalingen. Klachten over het geleverde kunnen slechts in behandeling worden genomen, indien deze schriftelijk binnen 8 dagen na ontvangst der goederen door de koper zijn gedaan. Na deze termijn heeft de koper geen recht meer om te reclameren, bij wanprestatie van de verkoper zal aan de koper nimmer een hogere schadevergoeding kunnen worden toegekend dan de factuurwaarde van het geleverde waarop dan wanprestatie betrekking heeft. Geschillen over kwaliteit van het geleverde kunnen berecht door het Nederlandse scheidsgerecht van de Boomkwekerij. Bij ontwerp gemaakte kosten worden in rekening gebracht aan de opdrachtgever bij het niet doorgaan van de opdracht, hieronder vallen echter enkel definitieve ontwerpen en beplantingsplannen. Alle kosten die zijn gemaakt bij het maken van een ontwerp komen automatisch te vervallen bij het doorgaan de opdracht. Op alle dode materialen die wij aanbrengen is geen enkele vorm van garantie van toepassing. Bij levende materialen die wij zelf aanbrengen geldt een eenmalige garantie van 50% het eerste jaar na levering. wanneer de materialen aantoonbaar buiten de schuld van de koper zijn afgestorven. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de K. v. K. in Middelburg onder nummer: 22034779 Middelburg.